วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ

ประกาศ ให้นักเรียนสมัครสมาชิก www.technology-fashion.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อรับ pasword ส่วนตัว


  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 นักเรียนสาขาการท่องเที่ยวและคณะครูอาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ โดยนักเรียนจะได้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การใชปฏิบัติตนในการเดินเรือ และศึกษาต่อเพื่อเข้าเรียนเป็นนักเรียนเดินเรือ

  • วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ รวมกับคณะครู นักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง ได้เดินทางไปปลูกป่าชายเลน ภายใต้ โครงการ่จิตอาสา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ที่ และโครงการปักไม้ชะลอคลื่นและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชายฝั่งทะเลเลไทย ภายใต้โครงการภูมิแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย ณ ต.โคกขาม อ.โคกขาม จ.สมุทรสาคร ในการไปครั้งนี้ คณะได้รับฟังการอบรมเรื่องทรัพยากรชายฝั่งทะเล กับวิทยากร และได้ร่วมปักกิ่งต้นไม้ริมฝั่งชายเลนร่วมกัน ก่อนสรุปการอบรม และเดินทางกลับกรุงเทพ เมื่อเวลา 16:00 น.

  • กิจกรรมหน้าเสาธง ในหนึ่งสัปดาห์ จะมีกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ของครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ กิจกรรมนี้จะให้นักเรียนและครูกอดกัน เพื่อสร้างความรู้สึกอันดีและสร้างความอบอุ่นเป็นกันเอง นักเรียนและครูจะมีความผูกพันกันมากยิ่งขึ้น

ปฏิทินวิทยาลัยเดือน มีนาคม  2558

27-2 มีนาคม 58  -  สอบปลายภาค 2/2557 

      2 มีนาคม 58  -  ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2557  

    12 มีนาคม 58  -  ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ลงทะบียนสอบแก้ตัว

    14 มีนาคม 58  -  ประกาศผลสอบแก้ตัว

    19 มีนาคม 58  -  ประกาศผลซ่อมกิจกรรม

    21 มีนาคม 58  -  นักเรียนใหม่ รับชุดเครื่องแบบนักเรียน

    22 มีนาคม 58  - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเก่ารับทราบผลการเรียน ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน

    29 มีนาคม 58  - ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2558 รอบที่ 1

    30 มีนาคม 58  - ประกาศตารางเรียนภาคเรียนฤดูร้อน , ปรับเกรด

 
×
Close widget
×
Close widget
×
Close widget
×
Close widget
×
Close widget
×
Close widget
×
Close widget
×
Close widget
×
Close widget
×
Close widget
×
Close widget
×
Close widget
×
Close widget
×
Close widget

 

  IFB  SPORT DAY 2015                               

Visitors: 11,020